Medlemsbetingelser for Upgrade Academy som udbydes af Upgrade.As ApS

Version 1.1, Oktober 2018

Indledning og baggrund

Upgrade Academy ApS (herefter Upgrade Academy) udbyder onlinekurser på www.upgradeit.dk (herefter websitet) til erhvervsdrivende (herefter medlemmer) inden for online markedsføring mod betaling. Upgrade Academy kan afvise anmodninger om medlemskab uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter medlemsbetingelser) samt Upgrade Academys cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør Upgrade Academys medlemsbetingelser, gælder for alle erhvervsdrivende, som Upgrade Academy indgår aftale med om adgang til kursusmaterialet. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Upgrade Academy kan håndtere, og giver Upgrade Academy besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet Upgrade Academy samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Upgrade Academy til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan Upgrade Academy ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Upgrade Academy at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

Upgrade Academys ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

Medlemskabet fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel til udløbet af en abonnementsperiode. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige eller årlige medlemsgebyr, jf. pkt. 3. Der refunderes ikke medlemsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Upgrade Academy kan håndtere, og giver Upgrade Academy besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet Upgrade Academy samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Upgrade Academy til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan Upgrade Academy ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Upgrade Academy at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

Alt indhold på www.upgradeit.dk, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og svar på Upgrade Academys forum mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget Upgrade Academy (eller tredjepart), og ved aftale om medlemskab overdrager medlemmet sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til Upgrade Academy. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. Medlemmet har tilladelse til at bruge Upgrade Academys logo eller andre kendetegn, såfremt medlemsgebyret er betalt for og medlemmet i øvrigt følger Upgrade Academys retningslinjer herfor.

Medlemmer må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Upgrade Academy kan give hvert medlem mulighed for at bedømme onlinekurserne og disses instruktører efter nærmere fastsatte retningslinjer. Sådanne bedømmelser skal være saglige og relevante. Medlemmet har ikke krav på, at Upgrade Academy skal offentliggøre sådanne bedømmelser.

Medlemmet giver samtykke til, at Upgrade Academy kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til Upgrade Academys eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Upgrade Academy har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

Medlemmet giver endvidere samtykke til, at Upgrade Academy må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Upgrade Academy. E-mails fra Upgrade Academy er i øvrigt ikke krypterede.

Upgrade Academy har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

Upgrade Academy yder en 30 dages tilfredshedsgaranti. Såfremt medlemmet ikke er tilfreds med Upgrade Academys ydelser, kan han opsige medlemskabet og få det fulde medlemsgebyr tilbagebetalt. Såremt medlemmet ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal han hurtigst muligt og senest 30 dage efter indmeldelsen pr. e-mail på info@upgradeit.dk meddele Upgrade Academy, at han ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.
Upgrade Academy yder en 30 dages tilfredshedsgaranti. Såfremt medlem Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. Upgrade Academy er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. et ikke er tilfreds med Upgrade Academys ydelser, kan han opsige medlemskabet og få det fulde medlemsgebyr tilbagebetalt. Såfremt medlemmet ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal han hurtigst muligt og senest 30 dage efter indmeldelsen pr. e-mail på info@upgradeit.dk meddele Upgrade Academy, at han ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet.Upgrade Academy er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet. Upgrade Academys onlinekurser er et tilbud til erhvervsdrivende (ikke forbrugere). Forbrugere, der ønsker medlemskab, skal ikke købe medlemskab via websitet, men i stedet forinden rette skriftlig eller telefonisk henvendelse herom til Upgrade Academy.

Enhver tvist mellem Upgrade Academy og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

Upgrade Academy udbydes af Upgrade.As ApS under cvr.nr. 29214883. Upgrade.As ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

Kontaktoplysninger:

UpgradeIT ApS
Vinkelvej 9  
6100 Haderslev

Mail: info@upgradeit.dk
mobil: 70 205 285

Web: www.upgradeit.dk

Ændringer af medlemsbetingelserne
Upgrade Academy forbeholder sig ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne. Alle medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

Ophavsret
Disse medlemsbetingelser er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Gør som over 8.000 andre

Få viden, værktøjer og tricks der gør din hverdag nemmere