Excel funktioner

Dansk

Engelsk

Beskrivelse

Youtube

ABS

ABS

Returnerer tals absolutte værdi

a

ADRESSE

ADDRESS

Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle

a

AFKAST

YIELD

Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

a

AFKAST.DISKONTO

YIELDDISC

Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation

a

AFKAST .UDLØBSDATO

YIELDMAT

Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved udløb

a

AFKORT

TRUNC

Afkorter tal til heltal

a

AFRUND

ROUND

Afrunder tal til et angivet antal cifre (komplet guide her)

a

AFRUND.LOFT

CEILING

Afrunder tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans

a

AKKUM.HOVEDSTOL

CUMPRINC

Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder

a

AKKUM.RENTE

CUMIPMT

Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder

a

AMORDEGRC

AMORDEGRC

a

AMORLINC

AMORLINC

Returnerer afskrivningsbeløb for hver regnskabsperiode

a

ANTAL

NETWORKDAYS

Returnerer antal af hele arbejdsdage mellem to datoer

a

.ARBEJDSDAGE

a

ANTAL.BLANKE

COUNTBLANK

Tæller antal af tomme celler i et område

a

ARBEJDSDAG

WORKDAY

Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage

a

ARCCOS

ACOS

Returnerer et tals arcus cosinus

a

ARCCOSH

ACOSH

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal

a

ARCSIN

ASIN

Returnerer et tals arcus sinus

ARCSINH

ASINH

Returnerer et tals inverse hyperbolske sinus

ARCTAN

ATAN

Returnerer et tals arcus tangens

ARCTAN2

ATAN2

Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens

ARCTANH

ATANH

Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens

ASC

ASC

Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)

BAHTTEKST

BAHTTEXT

Konverterer tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)

BESSELI

BESSELI

Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)

BESSELJ

BESSELJ

Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)

BESSELK

BESSELK

Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)

BESSELY

BESSELY

Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)

BETA.FORDELING

BETA.DIST

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

BETA.INV

BETA.INV

BETAFORDELING

BETADIST

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

BETAINV

BETAINV

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

BIN.TIL.DEC

BIN2DEC

Konverterer et binært tal til et decimaltal

BIN.TIL.HEX

BIN2HEX

Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal

BIN.TIL.OKT

BIN2OCT

Konverterer et binært tal til et oktaltal

BINOMIAL

BINOM.DIST

.FORDELING

BINOMIAL.INV

BINOM.INV

Returnerer mindste værdi for x, for hvilken gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

BINOMIAL

BINOMDIST

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

FORDELING

CELLE

CELL

Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle (Bemærk! Denne er ikke tilgængelig i Excel Web App)

CHI.2.FORD.RT

CHISQ.DIST.RT

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

CHI2.INV.RT

CHISQ.INV.RT

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

CHI2.TEST

CHISQ.TEST

Foretager en test for uafhængighed

CHIFORDELING

CHIDIST

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

CHIINV

CHIINV

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

CHITEST

CHITEST

Foretager en test for uafhængighed

COS

COS

Returnerer et tals cosinus

COSH

COSH

Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal

DAG

DAY

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

DAGE360

DAY360

Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage

DATO

DATE

Returnerer serienummeret for en bestemt dato

DATOVÆRDI

DATEVALUE

Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer

DB

DB

Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden

DEC.TIL.BIN

DEC2BIN

Konverterer et binært tal til et decimaltal

DEC.TIL.HEX

DEC2HEX

Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

DEC.TIL.OKT

DEC2OCT

Konverterer et decimaltal til et oktaltal

DELTA

DELTA

Tester, om to værdier er ens

DGENNEMSNIT

DAVERAGE

DHENT

DGET

Udtrækker en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database

DISKONTO

DISC

Returnerer et værdipapirs diskonto

DMAKS

DMAX

Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter

DMIN

DMIN

Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter

DOBBELT.FAKULTET

FACTDOUBLE

Returnerer et tals dobbelte fakultet

DPRODUKT

DPRODUCT

Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database

DSA

DDB

Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode, ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver

DSTDAFV

DSTDEV

Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter

DSTADAFVP

DSTDEVP

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter

DSUM

DSUM

Adderer / summerer de tal i feltkolonnen med poster i databasen, der opfylder kriterierne

DTÆL

DCOUNT

Tæller de celler, der indeholder tal, i en database

DTÆLV

DCOUNTA

Tæller udfyldte celler i en database

DVARIANS

DVAR

Estimerer variansen baseret på en stikprøve fra de valgte databaseposter

DVARIANSP

DVARP

Beregner variansen baseret på hele populationen af udvalgte databaseposter

EDATO

EDATE

Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før/ efter startdatoen

EFFEKTIV.RENTE

EFFECT

Returnerer den årlige effektive rente

EKSAKT

EXACT

Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske

EKSP

EXP

Returnerer e opløftet til n’te potens, hvor n er et angivet tal

EKSP.FORDELING

EXPON.DIST

Returnerer eksponentialfordelingen

EKSPFORDELING

EXPONDIST

Returnerer eksponentialfordelingen

ELLER

OR

Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt

ER.TOM

ISTEXT

Returnerer SAND, hvis værdien er tom

ER.ULIGE

ISODD

Returnerer SAND, hvis tallet er ulige

ERF.PRECISE

ERF.PRECISE

Returner fejlfunktionen

ERFC.PRECISE

ERFC.PRECISE

Returnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem x og uendeligt

ERSTAT og ERSTATB

REPLACE og REPLACEB

EUROCONVERT

EUROCONVERT

Konverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag.

F.TEST

F.TEST

Returnerer resultatet af en F-test

FAKULTET

FACT

Returnerer et tals fakultet

FALSK

Returnerer den logiske værdi FALSK

FAST

FIXED

Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler

FEJLFUNK

ERF

Returner fejlfunktionen

FEJLFUNK.KOMP

ERFC

Returner den komplementære fejlfunktion

FEJLTYPE

ERROR.TYPE

Returnerer et tal, der svarer til en fejltype

FFORDELING

FDIST

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

FFORDELING.RT

F.DIST.RT

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

FIND og FINDB

FIND og FINDB

FINV

FINV

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

FINV.RT

F.INV.RT

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

FISHER

FISHER

Returnerer Fisher-transformationen

FISHERINV

FISHERINV

Returnerer den inverse Fisher-transformation

FJERN.OVERFLØDIGE

TRIM

Fjerner mellemrum fra tekst

.BLANKE

FONETISK

PHONETIC

Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng

FORKLARINGSGRAD

RSQ

Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression

FORSKYDNING

OFFSET

Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference

FORTEGN

SIGN

Returnerer et tals fortegn

FORØGELSE

GROWTH

Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens

FRAKTIL

PERCENTILE

Returnerer den k’te fraktil for datasættet

FRAKTIL.MEDTAG

PERCENTILE.INC

Returnerer den k’te fraktil for datasættet

FREKVENS

FREQUENCY

Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor

FTEST

FTEST

FV

FV

Returnerer fremtidsværdien af en investering

FVTABEL

TVSCHEDULE

Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og renters rente efter forskellige rentesatser

GAMMA.FORDELING

GAMMA.DIST

Returnerer gammafordelingen

GAMMA.INV

GAMMA.INV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

GAMMAFORDELING

GAMMADIST

Returnerer gammafordelingen

GAMMAINV

GAMMAINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

GAMMALN og

GAMMALN og

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE

GAMMALN.PRECISE

GENNEMSNIT

AVERAGE

GENTAG

REPT

Gentager tekst et givet antal gange

GEOMIDDELVÆRDI

GEOMEAN

Returnerer det geometriske gennemsnit

GETRIN

GESTEP

Tester om et tal er større end en grænseværdi

GRADER

DEGREES

Konverterer radianer til grader

GULV

FLOOR

H.YDELSE

PPMT

Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode

HARMIDDELVÆRDI

HARMEAN

Returnerer det harmoniske gennemsnit

HELTAL

INT

Runder et tal ned til det nærmeste heltal

HENTPIVOTDATA

GETPIVOTDATA

Returnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport

HEX.TIL.BIN

HEX2BIN

Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal

HEX.TIL.DEC

HEX2DEC

Konverterer et hexadecimaltal til et decimaltal

HEX.TIL.OKT

HEX2OCT

Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal

HVIS

IF

Angiver en logisk test, der medfører et udfald (komplet guide til HVIS-funktionen)

HVISER

IFS

Angiver flere logiske tests, der giver flere forskellige udfald

HYPGEO

HYPEGEOM.DIST

Returnerer den hypergeometriske fordeling

.FORDELING

HYPGEOFORDELING

HYPEGEOMDIST

Returnerer den hypergeometriske fordeling

HYPPIGST

MODE

Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

HÆLDNING

SLOPE

Returnerer hældningen for linjen i en lineær regression

HØJRE og HØJREB

RIGHT, RIGHTB

IA

IRR

Returnerer den interne rente for en række pengestrømme

IDAG

TODAY

Returnerer serienummeret for dags dato

IKKE

NOT

Vender argumentets logik om

IKKE.TILGÆNGELIG

NA

Returnerer fejlværdien #I/T

IMAGABS

IMABS

Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal

IMAGARGUMENT

IMARGUMENT

Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer

IMAGCOS

IMCOS

Returnerer et komplekst tals cosinus

IMAGDIV

IMDIV

Returnerer kvotienten for to komplekse tal

IMAGEKSP

IMEXP

Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion

IMAGINÆR

IMAGINARY

Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal

IMAGKONJUGERE

IMCONJUGATE

Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal

IGAMKVROD

IMSQRT

Returnerer et komplekst tals kvadratrod

IMAGLN

IMLN

Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme

IMAGLOG10

IMLOG10

Returnerer et komplekst tals titalslogaritme

IMAGLOG2

IMLOG2

Returnerer et komplekst tals totalslogaritme

IMAGPOTENS

IMPOWER

Returnerer et komplekst tal opløftet til en heltalspotens

IMAGPRODUKT

IMPRODUCT

Returnerer produktet af komplekse tal

IMAGREELT

IMREAL

Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal

IMAGSIN

IMSIN

Returnerer et komplekst tals sinus

IMAGSUB

IMSUB

Returnerer forskellen mellem to komplekse tal

IMAGSUM

IMSUM

Returnerer summen af komplekse tal

INDEKS

INDEX

Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix

INDIREKTE

INDIRECT

Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi

INFO

INFO

Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø  (Bemærk! ikke tilgængelig i Excel Web App)

INTERN.RENTE

XIRR

Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

ISPMT

ISPMT

Beregner den rente, der er betalt i løbet af en bestemt periode for en investering

JIS

JIS

Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)

KALD

CALL

Kalder en procedure i et DLL-bibliotek eller i en koderessource

KODE

CODE

Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng

KOLONNE

COLUMN

Returnerer kolonnenummeret for en reference

KOLONNER

COLUMNS

Returnerer antallet af kolonner i en reference

KOMBIN

COMBIN

Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter

KOMPLEKS

COMPLEX

Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal

KONFIDENS

CONFIDENCE

Returnerer et konfidensinterval for en population

INTERVAL

KONFIDENSNORM

CONFIDENCE

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population

.NORM

KONVERTER

CONVERT

KORRELATION

CORREL

Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt

KOVARIANS

COVAR

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser

KOVARIANSP

COVARIANCE.P

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser

KR

DOLLAR

Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser

KR.BRØK

DOLLARFR

Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk

KR.DECIMAL

DOLLARDE

Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal

KRITBINOM

CRITBINOM

mindre end eller lig med kriterieværdien

KUPONBETALINGER

COUPNUM

Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen

KUPONDAG

COUPPCD

Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen

.FORRIGE

KUPONDAG.NÆSTE

COUPNCD

Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen

KUPONDAGE.A

COUPDAYS

Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen

KUPONDAGE.ANK

COUPDAYSNC

Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen

KUPONDAGE.SA

COUPDAYBS

Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen

KURS

PRICE

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

KURS.DISKONTO

PRICEDISC

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir

KURS.UDLØB

PRICEMAT

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

KVARTIL

QUARTILE

Returnerer kvartilen for et datasæt

KVARTIL.MEDTAG

QUARTILE.INC

Returnerer kvartilen for et datasæt

KVOTIENT

QUOTIENT

Returnerer heltalsdelen ved division

KVROD

SQRT

Returnerer en positiv kvadratrod

KVRODPI

SQRTPI

Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)

LA

SLN

Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode

LIGE

EVEN

Runder et tal op til nærmeste lige heltal

LINK

HYPERLINK

LINREGR

LINEST

Returnerer parametrene for en lineær tendens

LN

LN

Returnerer et tals naturlige logaritme

LOG

LOG

Returnerer et tals logaritme med et angivet grundtal

LOG10

LOG10

Returnerer titalslogaritmen af et tal

LOGINV

LOGINV

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

LOGNORM

LOGNORM

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

.FORDELING

.DIST

LOGNORM

LOGNORMDIST

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

FORDELING

LOGNORMINV

LOGNORM.INV

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

LOGREGR

LOGEST

Returnerer parametrene for en eksponentiel tendens

LOPSLAG

VLOOKUP

Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi. Læs vores guide til LOPSLAG her!

LÆNGDE og

LEN og LENB

LÆNGDEB

MAD

AVEDEV

Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi

MAFRUND

MROUND

Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum

MAKS

MAX

Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter

MAKSV

MAXA

Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

MAKSHVISER

MAXIFS

Returnerer den maksimale værdi såfremt et, eller flere, kriterier overholdes

MDETERM

MDETERM

Returnerer determinanten for en matrix

MEDIAN

MEDIAN

Returnerer medianen for de angivne tal

MIA

MIRR

Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente

MIDDELV

AVERAGEA

Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier

MIDT og MIDTB

MID og MIDB

MIN

MIN

Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter

MINDSTE

SMALL

Returnerer den k’te mindste værdi i et datasæt

MINDSTE.FÆLLES

LCM

Returnerer det mindste fælles multiplum

.MULTIPLUM

MINHVISER

MINIFS

Returnerer den mindste værdi givet et sæt af kriterier

MINUT

MINUTE

Konverterer et serienummer til et minut

MINV

MINA

Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

MINVERT

MINVERSE

Returnerer den inverse matrix for en matrix

MODTAGET

RECEIVED

MPRODUKT

MMULT

Returnerer matrixproduktet af to matrixer

MULTINOMIAL

MULTINOMIAL

Returnerer et multinomialt talsæt

MVARIGHED

MDURATION

Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100

MÅNED

MONTH

Konverterer et serienummer til en måned

NEGBINOM

NEGBINOM.DIST

Returnerer den negative binomialfordeling

.FORDELING

NEGBINOM

NEGBINOMDIST

Returnerer den negative binomialfordeling

FORDELING

NETTO

NXPV

Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

.NUTIDSVÆRDI

NOMINEL

NOMINAL

Returnerer den årlige nominelle rente

NORM.INV

NORM.INV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

NORMAL

NORM.DIST

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

FORDELING

NORMFORDELING

NORMDISK

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

NORMINV

NORMINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

NPER

NPER

Returnerer antallet af perioder for en investering

NU

NOW

Returnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt

NUTIDSVÆRDI

NPV

Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats

NV

PV

Returnerer en investerings nutidsværdi

OG

AND

Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande

OKT.TIL.BIN

OCT2BIN

Konverterer et oktaltal til et binært tal

OKT.TIL.DEC

OCT2DEC

Konverterer et oktaltal til et decimaltal

OKT.TIL.HEX

OCT2HEX

Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal

OMRÅDER

AREAS

Returnerer antallet af områder i en reference

OPSLAG

LOOKUP

PEARSON

PEARSON

Returnerer Pearsons korrelationskoefficient

PERMUT

PERMUT

Returnerer antallet af permutationer for et givet antal objekter

PI

PI

Returnerer værdien af pi

PLADS

RANK

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

PLADS.LIGE

RANK.EQ

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

POISSON

POISSON

Returnerer Poisson-fordelingen

POISSON

POISSON.DIST

Returnerer Poisson-fordelingen

FORDELING

POTENS

POWER

Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens

PROCENTPLADS

PERCENTRANK

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

PROCENTPLADS

PERCENTRANK

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

.MEDTAG

.INC

PRODUKT

PRODUCT

Multiplicerer argumenterne

PROGNOSE

FORECAST

Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens

PÅLØBSRENTE

ACCRINT

PÅLØBSRENTE

ACCRINTM

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb

.UDLØB

R.YDELSE

IPMT

Returnerer renteydelsen for en investering for en given periode

RADIANER

RADIANS

Konverterer grader til radianer

REGISTER.ID

REGISTER.ID

Returnerer register-id’et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret

RENS

CLEAN

Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst

RENTE

RATE

Returnerer renten i hver periode for en annuitet

RENTEFOD

INTRATE

Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir

REST

MOD

Returnerer restværdien fra division

ROMERTAL

ROMAN

Konverterer et arabertal til romertal som tekst

RTD

RTD

Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsværktøj. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).)

RUND.NED

ROUNDDOWN

Runder et tal ned mod nul

RUND.OP

ROUNDUP

Runder et tal op fra nul

RÆKKE

ROW

Returnerer rækkenummeret for en reference

RÆKKER

ROWS

Returnerer antallet af rækker i en reference

SAK

DEVSQ

Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien

SAMMENKÆDNING

CONCATENATE

Sammenkæder fler tekstelementer til ét tekstelement

SAMMENLIGN

MATCH

Slår værdier op i en reference eller en matrix

SAND

1

Returnerer den logiske værdi SAND

SANDSYNLIGHED

PROB

Returnerer en intervalsandsynlighed

SEKUND

SECOND

Konverterer et serienummer til et sekund

SERIESUM

SERIESSUM

Returnerer summen af en potensserie baseret på nedenstående formel:

SIN

SIN

Returnerer en given vinkels sinusværdi

SINH

SINH

Returnerer den hyperbolske sinus af et tal

SKÆRING

INTERCEPT

Returnerer skæringsværdien på y-aksen i en lineær regression

SKÆVHED

SKEW

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel

SLUMP

RAND

Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1

SLUMP.MELLEM

RANDBETWEEN

Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives

SLUT.PÅ.MÅNED

EOMONTH

Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder

SMÅ.BOGSTAVER

LOWER

Konverterer tekst til små bogstaver

SQL.REQUEST

SQL.REQUEST

Opretter forbindelse til en ekstern datakilde, kører en forespørgsel fra et regneark og returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammering. Brug for hjælp til SQL?

STANDARD

NORM.S.DIST

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

.NORMFORDELING

STANDARDISER

STANDARDIZE

Returnerer en standardiseret værdi

STANDARDNORM

NORM.S.INV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

.INV

STANDARNORM

NORMSDIST

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

FORDELING

STANDARDNORM

NORMSINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

IVN

STATSOBLIGATION

TBILLEQ

Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation

STATSOBLIGATION

TBILLYIELD

Returnerer en afkastet på en statsobligation

.AFKAST

STATSOBLIGATION

TBILLYPRICE

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation

.KURS

STDAFV

STDEV

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

STDAFV.P

STDEV.P

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

STDAFVP

STDEVP

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

STDAFVPV

STDEVPA

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier

STDAFVS

STDEV.S

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

STADAFVV

STDEVA

Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

STFYX

STEYX

Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression

STORE

UPPER

Konverterer tekst til store bogstaver

.BOGSTAVER

STORT

PROPER

Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav

.FORBOGSTAV

STØRSTE

LARGE

Returnerer den k’te største værdi i et datasæt

STØRSTE.FÆLLES

GCD

Returnerer den største fælles divisor

.DIVISOR

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Returnerer en subtotal på en liste eller i en database

SUM

SUM

Lægger argumenterne sammen

SUM.HVIS

SUMIF

Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium

SUM.HVISER

SUMIFS

Lægger celler sammen, der er specificeret af flere kriterier

SUMKV

SUMSQ

Returnerer summen af argumenternes kvadrater

SUMPRODUKT

SUMPRODUCT

Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter

SUMX2MY2

SUMX2MY2

Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer

SUMX2PY2

SUMX2PY2

Returnerer summen af summen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer

SUMXMY2

SUMXMY2

Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem tilsvarende værdier i to matrixer

SØG og SØGB

SEARCH og SEARCHB

Søger efter en tekststreng og returnerer placeringen af den

T

T

Konverterer argumenterne til tekst

T.FORDELING.2T

T.DIST.2T

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

T.FORDELING.RT

T.DIST.RT

Returnerer fordelingsfunktionen for Student’s t-fordeling

T.INV.2T

T.INV.2T

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling

T.TEST

T.TEST

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test

TAL

N

Returnerer en værdi konverteret til et tal

TAN

TAN

Returnerer et tals tangens

TANH

TANH

Returnerer et tals hyperbolske tangens

TEGN

CHAR

Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret

TEKST

TEXT

Formaterer et tal og konverterer det til tekst

TENDENS

TREND

Returnerer værdier under antagelse af en lineær tendens

TFORDELING

TDIST

Returnerer fordelingsfunktionen for Students t-fordeling

TID

TIME

Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt

TIDSVÆRDI

TIMEVALUE

Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer

TILST.ENKELT

MODE.SNGL

TIME

HOUR

Konverterer et serienummer til en time

TINV

TINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling

TOPSTEJL

KURT

Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel

TRANSPONER

TRANSPOSE

Returnerer en transponeret matrix

TRIMMIDDEL

TRIMMEAN

Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet

VÆRDI

TTEST

TTEST

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test

TÆL

COUNT

Tæller antallet af tal på en liste med argumenter

TÆL.HVIS

COUNTIF

Tæller antallet af celler, som opfylder et givent kriterium, i et område

TÆL.HVISER

COUNTIFS

Tæller antallet af celler, som opfylder flere kriterier, i et område

TÆLV

COUNTA

Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter

UDSKIFT

SUBSTITUTE

Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

UGE.NR

WEEKNUM

Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året

UGEDAG

WEEKDAY

Konverterer et serienummer til en dag i ugen

ULIGE

ODD

Runder et tal op til nærmeste ulige heltal

ULIGE.FØRSTE

ODDFYIELD

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode

.AFKAST

ULIGE.KURS

ODDFPRICE

Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode

.PÅLYDENDE

ULIGE.SIDSTE

ODDLYIELD

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode

.AFKAST

ULIGE.SIDSTE

ODDLPRICE

Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode

.KURS

VARIANS

VAR

Beregner variansen på basis af en prøve

VARIANS.P

VAR.P

Beregner variansen på basis af hele populationen

VARIANSP

VARP

Beregner variansen på basis af hele populationen

VARIANSPV

VARPA

Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

VARIANSS

VAR.S

Beregner variansen på basis af en prøve

VARIANSV

VARA

Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

VARRIGHED

DURATION

Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

VENSTRE og VENSTREB

LEFT og LEFTB

VOPSLAG

HLOOKUP

Søger i den øverste række af en matrix og returnerer den angivne celles værdi

VSA

VDB

Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden

VÆLG

CHOOSE

Vælger en værdi på en liste med værdier

VÆRDI

VALUE

Konverterer et tekstargument til et tal

VÆRDITYPE

TYPE

Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi

WEIBULL

WEIBULL

Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

WEIBULL

WEIBULL.DIST

Returnerer Weibull-fordelingen

FORDELING

YDELSE

PMT

Returnerer den periodiske ydelse for en annuitet

XOPSLAG

XLOOKUP

Bruges når du skal finde noget i en tabel efter række.

Z.TEST

Z.TEST

Returnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test

ZTEST

ZTEST

Returnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test

ÅR

YEAR

Konverterer et serienummer til et år

ÅR.BRØK

YEARFRAC

Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato

ÅRSAFSKRIVNING

SYD

Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode